Namibia
Namibia

10" X 8". Oil on linen.

Tunisia
Tunisia

12" X 4". Oil on canvas.

Sicily
Sicily

8" X 5". Oil on masonite.

Sicily
Sicily

16" X 5". Oil on masonite.

Sicily
Sicily

8" X 5". Oil on masonite.

Sicily
Sicily

6" X 5". Oil on masonite.

Mozambique
Mozambique

40" X 30". Oil on canvas.

San Francisco
San Francisco

6" X 6". Oil on masonite.